Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Tài nguyên - Hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học CHILILAB

Hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học CHILILAB

1. Tên sách

Hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học CHILILAB

 

2. Tác giả

 

Chủ biên

PGS. TS. Lê Vũ Anh - Hiệu trưởng, Trường Đại học Y tế Công cộng

 

Biên tập viên

TS. BS. Trần Hữu Bích - Hiệu phó, Trường Đại học Y tế Công cộng

TS. BS. Hồ Thị Hiền - Giảng viên, Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. Lê Thị Vui - Giảng viên, Trường Đại học Y tế Công cộng

 

Các tác giả

PGS. TS. BS. Lê Vũ Anh - Hiệu trưởng, Trường Đại học Y tế Công cộng

TS. BS. Trần Hữu Bích - Hiệu phó, Trường Đại học Y tế Công cộng

TS. Phạm Việt Cường - Trường Đại học Y tế Công cộng

TS. BS. Bùi Thị Thu Hà - Hiệu phó, Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. BS. Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế Vân Đồn, Quảng Ninh

ThS. BS. Hoàng Văn Huỳnh - Trường Trung học Y tế Hải Dương

TS. BS. Lê Cự Linh - Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. Nguyễn Thị Trang Nhung - Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. BS. Vũ Xuân Phú - Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. Lã Ngọc Quang - Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. Trần Thu Thủy - Ủy ban Dân số Hải Phòng

DS. Đỗ Thị Hạnh Trang - Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. BS. Đặng Vũ Trung - Trường Đại học Y tế Công cộng

ThS. Lê Thị Vui - Trường Đại học Y tế Công cộng

 

3. Nhà xuất bản/năm xuất bản

NXB Y học, xuất bản năm 2008

 

4. Tổng quan:

Cuốn chuyên khảo này sẽ cung cấp kết quả nghiên cứu thực hiện tại hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học (DESS) CHILILAB của trường Đại học Y tế Công cộng tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Báo cáo này gồm có ba phần: giới thiệu về cơ cấu và đặc điểm của cơ sở thực địa Chí Linh, tóm tắt các kết quả phân tích ban đầu của hệ thống DESS giai đoạn từ tháng 07 năm 2004 đến tháng 06 năm 2005, và một số bài báo nghiên cứu về các chủ đề sức khỏe cụ thể tiến hành tại CHILILAB.

 

Chủ đề :