• |

Trang chủ - Đào tạo

Hội thảo tập huấn “Phương pháp đánh giá kinh tế y tế ứng dụng trong đánh giá công nghệ y tế", trường Đại học Y tế công cộng.

Hội thảo trang bị cho học viên: khái niệm và tầm quan trọng của đánh giá công nghệ y tế (HTA – Health Technology Assessment); khái niệm và khả năng áp dụng của các phương pháp đánh giá kinh tế y tế (Economic Evaluation) trong đánh giá công nghệ y tế; khái niệm và quy trình phân tích chi phí hiệu quả (CEA – Cost Effectiveness Analysis); .

Hội thảo tập huấn “Tiếp cận Baysian trong phân tích dữ liệu thống kê y học", Đại học Y tế công cộng 22-24/10/2018

Mục tiêu hội thảo: Khái niệm thống kê Bayesian, sự khác biệt giữa Bayesian và Frequentist; Quy trình phân tích thống kê Bayesian; Phương pháp báo cáo kết quả phân tích Bayesian; Sử dụng Stata 15 để phân tích dữ liệu theo phương pháp Bayesian; Cách sử dụng R (thông qua giao thức với Stan) trong phân tích Bayesian   .

Khóa học “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thiết kế nghiên cứu, phân tích số liệu” tại Viện Nghiên cứu phát triển xã hội

Mục tiêu của khóa học: phân biệt được khái niệm, đặc điểm và khả năng áp dụng của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phổ biến; Diễn giải được một số khái niệm thống kê y học cơ bản, thực hiện được việc chọn mẫu, tính toán cớ mẫu, lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học y học.   .

Sinh hoạt khoa học “Một số tính năng hữu ích của STATA trong xử lý và phân tích số liệu” tại trường Đại học Y tế công cộng

Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số tính năng trong phần mềm STATA giúp các nhà nghiên cứu cải thiện hiệu quả và rút ngắn thời gian làm việc. .

Sinh hoạt khoa học “Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế” tại trường Đại học Y tế công cộng

Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số vấn đề quan trọng liên quan đến “Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế” để giúp các nhà nghiên cứu có các định hướng xuất bản trong tương lai.   .

Lớp tập huấn "Ứng dụng mô hình đa tầng trong nghiên cứu y học”, tháng 01/2018 tại Trường Đại học Y tế công cộng

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng mô hình đa tầng trong các nghiên cứu y học     .

Lớp tập huấn "Phân tích bao dữ liệu (DEA): Nguyên lý, ứng dụng trong đánh giá hiệu suất hoạt động"

Mục tiêu khóa đào tạo: Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp  phân tích bao dữ liệu (Data Envelop Analysis - DEA) trong đánh giá hiệu suất hoạt động của đơn vị ra quyết định. .

Hội thảo tập huấn “Mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học”, tháng 12/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp phân tích mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học. .