Ấn phẩm Center for Population Health Sciences
  • |

Trang chủ - Ấn phẩm

Giới thiệu cuốn tài liệu "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế" - Hướng dẫn thực hành dành cho nghiên cứu viên

Cuốn tài liệu này được viết dựa trên tổng kết và tổng hợp y văn hiện tại cũng như là từ chính kinh nghiệm của chúng tôi, và cuốn tài liệu được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn đọc những khái niệm chính liên quan đến việc viết bài báo khoa học và các phương pháp, cách thức tiến hành để chuẩn bị bài viết khoa học để có thể gửi tới các tạp ch&ia.

Trường ĐH Y tế công cộng giới thiệu cuốn sách "Nghiên cứu triển khai trong y tế: Hướng dẫn thực hành của Tổ chức Y tế Thế giới"

Mục đích chính của cuốn sách này là hỗ trợ phát triển và thúc đẩy nhu cầu về nghiên cứu triển khai theo hướng tập trung vào vấn đề, định hướng hành động và hơn hết là phù hợp với các nhu cầu của hệ thống y tế.  .

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Tập 02, số 01 - 2018

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phat triển, Tập 02, số 01 - 2018 .

Xuất bản khoa học của trường Đại học Y tế công cộng tại tạp chí Journal of Public Health Management & Practice

Phụ trương giới thiệu các bằng chứng khoa học cập nhật về các vấn đề y tế công cộng đang được quan tâm tại Việt Nam và chia sẻ kết quả nghiên cứu với các bạn đọc trong lĩnh vực y tế công cộng. Phụ trương gồm 10 bài báo khoa học.  .

Xuất bản khoa học của trường Đại học Y tế công cộng tại tạp chí Health Care for Women International

A special issue for Health Care for Women International on Vietnamese women’s health issues .

Bài báo "Costs of providing tuberculosis diagnosis and treatment services in Viet Nam"

Bài báo ước tính chi phí cung cấp gói dịch vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lao của các tuyến cơ sở y tế khác nhau tại Việt Nam .

Bài báo "Household Financial Burden and Poverty Impacts of Cancer Treatment in Vietnam"

Mục tiêu phân tích gánh nặng tài chính và tác động nghèo hóa của điều trị bệnh ung thư tại Việt Nam .

Bài báo "A Secular Trend in Birth Weight and Delivery Practices in Periurban Vietnam During 2005-2012"

Mục tiêu nghiên cứu xu hướng sinh con và cân nặng trẻ trong vòng một thập kỷ qua (từ năm 2005 đến năm 2012) tại huyện Chí Linh, Hải Dương .