• |

Trang chủ - Ấn phẩm

Bài báo "Costs of providing tuberculosis diagnosis and treatment services in Viet Nam"

Bài báo ước tính chi phí cung cấp gói dịch vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lao của các tuyến cơ sở y tế khác nhau tại Việt Nam .

Bài báo "Household Financial Burden and Poverty Impacts of Cancer Treatment in Vietnam"

Mục tiêu phân tích gánh nặng tài chính và tác động nghèo hóa của điều trị bệnh ung thư tại Việt Nam .

Bài báo "A Secular Trend in Birth Weight and Delivery Practices in Periurban Vietnam During 2005-2012"

Mục tiêu nghiên cứu xu hướng sinh con và cân nặng trẻ trong vòng một thập kỷ qua (từ năm 2005 đến năm 2012) tại huyện Chí Linh, Hải Dương .

Bài báo "Sex Ratio at Birth in Vietnam: Results From Data in CHILILAB HDSS, 2004 to 2013"

Nghiên cứu nhằm xem xét mối liên quan giữa các đặc điểm kinh tế xã hội và nhân khẩu học với tỉ lệ mất cân bằng giới tính tại huyện Chí Linh, Hải Dương .

Bài báo "Public Health in Vietnam: Findings From the 2016 Chi Linh Health and Demographic Surveillance System (CHILILAB HDSS)"

Các kết quả nghiên cứu từ số liệu Hệ thống giám sát dân số và sức khỏe của huyện Chí Linh, Hải Dương .

Bài báo "Prevalence of Smoking and Associated Factors: Evidence From the CHILILAB Demographic Surveillance System in Vietnam"

Nghiên cứu phân tích dữ liệu thứ cấp từ Hệ thống giám sát dân số và sức khỏe Chí Linh (CHILILAB HDSS) nhằm xác định tỉ lệ hút thuốc và các yếu tố nhân khẩu học liên quan .

Bài báo "Methods for the 2016 Socioeconomic and Health Survey in Chi Linh Health and Demographic Surveillance System (CHILILAB HDSS)"

Bài báo xem xét các phương pháp và đặc điểm nhân khẩu xã hội của hộ gia đình và cá nhân thuộc mẫu nhỏ từ CHILILAB HDSS năm 2016 .

Bài báo "Inequalities in Household Catastrophic Health Expenditure and Impoverishment Associated With Noncommunicable Diseases in Chi Linh, Hai Duong, Vietnam"

Nghiên cứu đánh giá tính bất bình đẳng về kinh tế xã hội về chi tiêu y tế thảm họa và nghèo hóa do chi tiêu y tế với các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam .