• |

Trang chủ - Nghiên cứu - Nghiên cứu "Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam"

Nghiên cứu "Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam"

 

 

Tên nghiên cứu:

Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Với mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình phòng, chống tác hại  (PCTH) của thuốc lá tại Việt Nam, nghiên cứu được triển khai với các mục tiêu cụ thể bao gồm:

  1. Rà soát, tổng hợp các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam.
  2. Phân loại các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam theo các chỉ số của gói MPOWER của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
  3. Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về PCTH của thuốc lá tại Việt Nam.

 

Thời gian tiến hành:

05 tháng (từ tháng 3 – tháng 7/2017).

 

Địa điểm nghiên cứu:

Việt Nam.

 

Phương pháp nghiên cứu:

 

Mục tiêu 1: Rà soát, tổng hợp các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam

  1. Tổng quan tài liệu các nghiên cứu, đánh giá về PCTH của thuốc lá đã được thực hiện tại Việt Nam.
  2. Liên hệ với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCTH của thuốc lá để lên danh sách các nghiên cứu, đánh giá đã được tiến hành nhưng chưa được công bố, xuất bản trên các tạp chí trong và ngoài nước.

 

Mục tiêu 2: Phân loại các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam theo các chỉ số của gói MPOWER của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

  1. Xây dựng ma trận thông tin, các bảng dữ liệu để phân tích và tổng hợp (theo gói MPOWER của Tổ chức Y tế thế giới, khung Giám sát và Đánh giá M&E framework của Quỹ PCTH của thuốc lá).
  2. Đưa các kết quả nghiên cứu, đánh giá đã được tổng hợp vào từng chỉ số tương ứng (biểu diễn theo thời gian).

 

Mục tiêu 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về PCTH của thuốc lá tại Việt Nam.

  1. Tham khảo cơ sở dữ liệu TCDR- Tobacco Control Data Repository của Tổ chức Y tế thế giới và một số quốc gia khác như New Zealand, Canada, Úc.
  2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về PCTH thuốc lá của Việt Nam với các bộ số liệu nghiên cứu liên quan về PCTH thuốc lá ược tống hợp và phân loại theo danh mục.

 

Đơn vị chủ quản:

Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Y tế công cộng.

 

Đơn vị phối hợp:

Quỹ Phòng, Chống tác hại của thuốc lá VINACOSH.

 

Đơn vị tài trợ:

Quỹ Phòng, Chống tác hại của thuốc lá VINACOSH.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe -  Trường Đại học Y tế Công cộng