• |

Trang chủ - Đào tạo - Lớp tập huấn "Viết bài báo quốc tế về phòng chống tác hại thuốc lá, sử dụng bộ số liệu GYTS và GATS"

Lớp tập huấn "Viết bài báo quốc tế về phòng chống tác hại thuốc lá, sử dụng bộ số liệu GYTS và GATS"

 

 

Tên lớp tập huấn:


Viết bài báo quốc tế về phòng chống tác hại thuốc lá, sử dụng bộ số liệu GYTS và GATS

 

Mục tiêu:

  • Phân công viết bài báo quốc tế về phòng chống tác hại sử dụng bộ số liệu GYTS và GATS
  • Thảo luận các kế hoạch viết bài và các điều khoản tham gia

 

Thời gian:
Ngày 13/12/2015

 

Địa điểm:
Hội trường, nhà 7 tầng, Đại học Y tế công cộng

 

Chủ trì:
PGS. TS. Hoàng Văn Minh - Phó hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng

 

Thành phần tham gia:

  • Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Việt Nam
  • Tổ chức Y tế thế giới
  • Đại học Y tế công cộng
  • Đại học Y Hà Nội
  • Đại học Thương mại
  • Một số tổ chức NGO

 

Một số hình ảnh về hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Đại học Y tế công cộng. 

Chủ đề :