Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Ấn phẩm chililab

Bài báo "Capacity of Commune Health Stations in Chi Linh District, Hai Duong Province, for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases"

Nghiên cứu nhằm mô tả năng lực của các trạm y tế xã tại huyện Chí Linh, Hải Dương trong phòng chống và kiểm soát bệnh không lây nhiễm (NCDs). .

Bài báo "Prevalence of Self-Treatment Practice and Related Factors Among Workers Aged 15 to 60 Years in Chi Linh Town, Hai Duong Province, Vietnam"

Nghiên cứu nhằm mô tả tỉ lệ tự khám/điều trị và các yếu tố liên quan của công nhân tuổi từ 15 đến 60 tại khu vực ngoại ô huyện Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam. .

Bài báo "Blood Glucose Disorders and Access to Health Care Services Among Adults Aged 30 to 69 Years in Chi Linh, Hai Duong, Vietnam"

Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang cho đối tượng từ 30 đến 69 tuổi nhằm đo lường gánh nặng bệnh tiểu đường tuýp 2 và khoảng trống trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe để tìm hiểu tác động tiêu cực của tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh tại huyện Chí Linh trong những năm gần đây. .

Phụ trương "Y tế công cộng Việt Nam: Kết quả nghiên cứu từ hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học tại thị xã Chí Linh, Hải Dương"

Y tế công cộng ở Việt Nam: Kết quả từ Hệ thống giám sát dân số và sức khỏe Chí Linh (CHILILAB HDSS) năm 2016. .

Các bài báo đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2016 sử dụng số liệu CHILILAB

Một số bài báo khoa học sử dụng và phân tích số liệu từ Hệ thống giám sát dân số và sức khỏe Chí Linh (CHILILAB HDSS) năm 2016 .

Bài báo "Longitudinal Household Trends in Access to Improved Water Sources and Sanitation in Chi Linh, Hai Duong & Associated Factors"

Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu đặc trưng xu hướng tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh của hộ gia đình tại huyện Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam và tìm ra các yếu tố liên quan ảnh hướng tới xu hướng này .

Bài báo "Health insurance drop-out among adult population: findings from a study in a HDSS in Northern Vietnam 2006–2013"

Bài báo xem xét thực trạng không có bảo hiểm y tế của quần thể người trưởng thành ở khu vực cận nông thông miền Bắc Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2013, phân tích mối tương quan kinh tế xã hội của tình trạng không có bảo hiểm y tế. Sử dụng số liệu CHILILAB HDSS  .

Bài báo "Validation of a Brief CES-D Scale for Measuring Depression and Its Associated Predictors among Adolescents in Chi Linh, Hai Duong, Vietnam"

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tính giá trị và tính tin cậy của phương thức đo lường CES-D rút gọn đối với chứng trầm cẩm và xác định một số yếu tố liên quan đến chứng trầm cảm của trẻ vị thành niên và thanh niên tại huyện Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam .