Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Ấn phẩm chililab

Bài báo "Patterns of Mortality in the Elderly in Chi Linh, Hai Duong, Vietnam, Period 2004–2012"

Bài báo xem xét xu hướng tử vong ở người cao tuổi tại huyện Chí Linh, Hải Dương giai đoạn 2004 và 2012 và xác định một số yếu tố liên quan đến tử vong ở người cao tuổi.  .

Hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học CHILILAB. Giới thiệu kết quả nghiên cứu 2004 - 2006

Cuốn chuyên khảo này sẽ cung cấp kết quả nghiên cứu thực hiện tại hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học (DESS) CHILILAB của trường Đại học Y tế công cộng tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Báo cáo này gồm có 3 phần: giới thiệu về cơ cấu và đặc điểm của cơ sở thực địa Chí Linh, tóm tắt các kết quả phân tích ban đầu của hệ thống DESS giai đoạn từ tháng.