• |

Trang chủ - Ấn phẩm

Bài báo "HIV Prevalence and Factors Related to HIV Infection Among Transgender Women in Vietnam..."

Transgender women are at higher risk of HIV infection, however, there is a lack of information about HIV infection and related factors among transgender women in Vietnam. From February 2018 to June 2018, 456 transgender women were recruited in the study using Respondent-Driven Sampling technique. Participants completed the computer-based questionnaire and were tested for HIV serostatus. Multivariable logistic regression was used to identify factors related to HIV infection. The prevalence of HIV.

Danh mục các xuất bản quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (từ 01/2016 đến 12/2019)

Danh mục các xuất bản quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học Y tế công cộng (Từ 01/2016 đến 12/2019) .

Bài báo "Willingness to pay for a quality-adjusted life year among advanced non-small cell lung cancer patients in Viet Nam, 2018"

To examine the willingness to pay (WTP) for a quality-adjusted life year (QALY) gained among advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) patients in Viet Nam and to analyze the factors affecting an individual's WTP .

Bài báo "Prevalence of Diabetes and Prediabetes among Children Aged 11-14 Years Old in Vietnam"

This study is aimed at estimating the prevalence of type 1 and type 2 diabetes and prediabetes among children in Vietnam and examining factors associated with the conditions .

Bài báo "Breast Cancer messaging in Vietnam: an online media content analysis"

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xem xét và tìm hiểu nội dung của các thông điệp liên quan đến ung thư vú trên các tờ báo điện tử của Việt Nam nhằm cung cấp nội dung nâng cao sức khỏe trong tương lai.   .

Bài báo “Prevalence differences in major non-communicable diseases in a low- middle income country...

Mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh tỉ lệ hiện mắc bệnh không lây nhiễm giữa thành thị và nông thôn sau khi kiểm soát các yếu tố nguy cơ thuộc hành vi và kinh tế xã hội tại Việt Nam .

Bài báo "Engaging village health workers in non-communicable disease (NCD) prevention, control in Vietnam: A qualitative study"

Nghiên cứu, từ góc nhìn của y tế thôn bản và nhà quản lý y tế công, tìm hiểu về việc mở rộng vai trò của y tế thôn bản trong cung cấp dịch vụ phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm, xác định các yếu tố thuận lợi và khó khăn.  .