Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Ấn phẩm

Bài báo “Prevalence differences in major non-communicable diseases in a low- middle income country...

Mục tiêu nghiên cứu nhằm so sánh tỉ lệ hiện mắc bệnh không lây nhiễm giữa thành thị và nông thôn sau khi kiểm soát các yếu tố nguy cơ thuộc hành vi và kinh tế xã hội tại Việt Nam .

Bài báo "Engaging village health workers in non-communicable disease (NCD) prevention, control in Vietnam: A qualitative study"

Nghiên cứu, từ góc nhìn của y tế thôn bản và nhà quản lý y tế công, tìm hiểu về việc mở rộng vai trò của y tế thôn bản trong cung cấp dịch vụ phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm, xác định các yếu tố thuận lợi và khó khăn.  .

Call for Papers: Universal Health Coverage: Equity and Access to Health

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo, tạp chí Value in Health đang kêu gọi việc nộp bài cho số báo đặc biệt “Universal Health Coverage: Equity and Access to Health”.   .

Bài báo "Establishing a tobacco control fund in Vietnam: some learnings for other countries"

Quỹ phòng, chống tác tại thuốc lá được thành lập theo Luật phòng, chống tác hại  thuốc lá năm 2012 .

Bài báo "Willingness to use and pay for smoking cessation service via text-messaging among Vietnamese adult smokers, 2017"

Xem xét khả năng sử dụng và khả năng chi trả dịch vụ cai nghiện thuốc qua hình thức tin nhắn điện thoại tại Việt Nam năm 2017 và các yếu tố ảnh hưởng .

Call for papers: Special Collection on Environmental Health Research and Practice in Vietnam

Submissions for this collection will open on October 30, 2019. To have your paper considered for this Special Collection, submit by January 30, 2020. .

Bài báo "Compliance to dietary guidelines on fruit, vegetable intake, prevalence of hypertension among Vietnamese adults, 2015"

Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa các hướng dẫn thực hành của Châu Âu về ăn rau và hoa quả với các tham số huyết áp và tình trạng tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam .

Bài báo "Study Design for the 2016 Baseline Survey of a Health System Strengthening Project in Quoc Oai"

Background: In order to provide essential scientific evidence on the population's health status and social health determinants as well as the current capacity of the health care system in Vietnam to health policy makers and managers, Vietnam Ministry of Health, Hanoi Universityof Public Health, Hanoi Medical University .