• |

Trang chủ - Nghiên cứu

Xu hướng bất bình đẳng về các yếu tố kinh tế xã hội ở trẻ suy dinh dưỡng tại Việt Nam: kết quả từ khảo sát MICS 2000-2011

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các xu hướng, các yếu tố góp phần, và những thay đổi trong sự bất bình đẳng cho trẻ suy dinh dưỡng dưới năm tuổi ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2011. .

Xây dựng cuốn sách “Khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong các nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng”

Mục tiêu: Hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên trong việc tra cứu ý nghĩa của các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng; Là cơ sở để các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên thống nhất về cách hiểu và cách sử dụng các khái niệm và.