Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu

Mô hình Đánh giá tác động sức khỏe – Tăng cường cơ sở bằng chứng trong khuyến nghị chính sách tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam

Mục đích của dự án là củng cố cơ sở bằng chứng, các lựa chọn và hỗ trợ cho việc tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam bằng cách đánh giá tác động của 3 lựa chọn đối với chính sách thuế thuốc lá: mức tăng hiện nay được chấp thuận; một kịch bản tăng thuế cao hơn để đạt được các mục tiêu y tế quốc gia vào năm 2020; Và kịch bản tăng thuế tốt nhất có thể đạt được theo mức thuế l&iacu.

Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh không lây nhiễm ở thị xã Chí Linh, Hải Dương và huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng tiến hành triển khai nghiên cứu về "Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh không lây nhiễm ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội" giai đoạn 2. Giai đoạn 1 của nghiên cứu này đã được triển khai cùng thời gian này năm 2.

Nghiên cứu phân tích chi phí ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Ước tính và phân tích tổng chi tiêu, chi phí cho ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố Đà Nẵng Ước tính chi phí đơn vị các dịch vụ của NHSM đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố Đà nẵng .

Nghiên cứu "Kiến thức về thuế, tài chính y tế, thực trạng huy động & phân bổ ngân sách tại 2 huyện Nghệ An và tác động công bằng"

Phân tích quy trình ngân sách dành cho lĩnh vực y tế, các nguồn ngân sách y tế và chi tiêu y tế tại hai huyện của tỉnh Nghệ An năm 2015 .

Nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân Chí Linh, Hải Dương năm 2016"

Trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng - Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan"  tại địa bàn 7 xã/phường Chililab, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. .

Nghiên cứu "Thực trạng hệ thống bảo trợ xã hội cho người khuyết tật tại Việt Nam"

Để xác định và hệ thống các trường hợp tiêu biểu về bảo trợ xã hội cho người khuyết tật cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời cung cấp cơ sở để xây dựng các văn bản hướng dẫn sau này .

Nghiên cứu "Phân tích tình trạng bao phủ của bảo hiểm y tế đối với người nông dân trồng mía tại Việt Nam"

Tìm hiểu nhận thức của người nông dân trồng mía về bảo hiểm y tế và những lợi ích mà bảo hiểm mang lại. .

Nghiên cứu điều tra cộng đồng tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, thực hiện năm 2016

Phân tích mối quan hệ giữa tình trạng sức khỏe và các yếu tố xã hội về sức khỏe tại địa bàn nghiên cứu . .