Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

GS.TS Hoàng Văn Minh

Giám đốc

hvm@huph.edu.vn

 

PGS.TS Kim Bảo Giang

Chuyên gia cao cấp

kimbaogiang@hmu.edu.vn

 

PGS.TS Phạm Huy Tuấn Kiệt

Chuyên gia cao cấp

phamhuytuankiet@hmu.edu.vn

 

 

TS Nguyễn Thị Bình An

Chuyên gia cao cấp

binhan516@gmail.com

 

 

TS. Trần Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

ttpt@huph.edu.vn

ThS. Trần Tuấn Anh

Nghiên cứu viên

tta@huph.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Vân

Trợ lý nghiên cứu

ntv1@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

Nghiên cứu viên

nbn@huph.edu.vn

 

 

ThS. Vũ Quỳnh Mai

Nghiên cứu viên

vqm@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Nghiên cứu viên

ntnp@huph.edu.vn

 

 

ThS. Phan Văn Cần

Nghiên cứu viên

pvc3@huph.edu.vn

BS. Trần Thi Phụng

Nghiên cứu viên

ttp1@huph.edu.vn

ThS. Bùi Thu Hiền

Nghiên cứu viên

bth1@huph.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Minh Văn

Nghiên cứu viên

nmv@huph.edu.vn

ThS. Bùi Quỳnh Anh

Trợ lý nghiên cứu

bqa@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Mạnh Hùng

Trợ lý nghiên cứu

nmh5@huph.edu.vn

 

 

CN. Phạm Ngọc Ánh

Trợ lý nghiên cứu

pna@huph.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chủ đề :

nghiên cứu